Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1. Meet the Publiq: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

2. Activiteit: Hieronder vallen alle faciliteiten/ diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Meet the Publiq.nl.

3. Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon (al dan niet handelend) in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam door Meet the Publiq een Activiteit wordt georganiseerd.

4. Overeenkomst: een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtpersonen (de partijen) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie)

5. Leverancier: iedere partij, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties levert aan Meet the Publiq.

6. Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam door Meet the Publiq een Activiteit wordt georganiseerd.

7. Wederpartij: iedere opdrachtgever, participant en leverancier.

Artikel 2. Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meet the Publiq gedane aanbiedingen, alle uitgebrachte opdrachtbevestigingen en alle gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Meet the Publiq deze algemene voorwaarden meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Meet the Publiq hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om ze op volgende opdrachten van toepassing te laten.

3. Mondelinge toezeggingen en/ of afspraken zullen slechts werking krijgen indien en voor zover deze door Meet the Publiq schriftelijk zijn bevestigd.

4. Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, maken geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door Meet the Publiq schriftelijk zijn aanvaard.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle door Meet the Publiq gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend tenzij een termijn voor aanvaarding wordt vernoemd.

2. Een overeenkomst tussen Meet the Publiq en de Opdrachtgever is bindend wanneer de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ontvangen en voor akkoord ondertekend aan Meet the Publiq retour heeft gezonden binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde termijn, nadat een Opdrachtgever Meet the Publiq in kennis heeft gesteld van het feit dat de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de door Meet the Publiq verstrekte offerte.

3. Afbeeldingen, tekeningen en dergelijke die Meet the Publiq verstrekt in offertes, circulaires, advertenties, brieven en dergelijke zijn slechts bedoeld om een algemene indruk te geven van het aanbod van Meet the Publiq kan daaraan niet worden gehouden door de Wederpartij. Eventuele afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen, en dergelijke geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de door Meet the Publiq te leveren Activiteit te weigeren of enigerlei (schade)vergoeding van Meet the Publiq te verlangen.

4. Wijziging van enig gedeelte van een overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Wijziging van de overeenkomst kan leiden tot verhoging van de te betalen prijs voor de overeenkomst en tot verlenging van de duur van de overeenkomst.

5. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die namens Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe bevoegd te zijn, al dan niet door middel van een door de Opdrachtgever verstrekte volmacht.

Artikel 4. Prijs en betaling

1. Alle door Meet the Publiq gehanteerde tarieven zijn exclusief de (wettelijk bepaalde) BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Betaling dient in alle gevallen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

3. Alle voor een activiteit te betalen facturen zullen rechtstreeks door Opdrachtgever voldaan worden. Meet the Publiq kan niet voor in gebreke blijven van deze betalingen aansprakelijk gesteld worden.

4. Door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente, daarna van de langst onbetaald gebleven facturen, ongeacht of de betalingsomschrijving van de factuur de betaling van een latere factuur vermeld.

Artikel 5. Levering

1. Indien en voor zover in een overeenkomst voor de voltooiing van (een) bepaalde Activiteit(en) een termijn is opgenomen, dan zal dit nimmer een fatale termijn zijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de Opdrachtgever Meet the Publiq schriftelijk in gebreke te stellen, voordat Meet the Publiq in verzuim komt te verkeren.

2. Meet the Publiq zal alle aan haar verstrekte opdrachten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, zulks overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3. Indien en voor zover zulks voor een goede uitvoering van de overeenkomst/een opdracht is vereist, heeft Meet the Publiq het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Garanties met betrekking tot vrije publicaties zijn nooit 100%.

5. De Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle gegevens, waarvan Meet the Publiq aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Meet the Publiq zijn verstrekt, heeft Meet the Publiq het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij tevens het recht alle uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enig andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Bij beëindiging van een overeenkomst zal Opdrachtgever – ongeacht de reden voor beëindiging – alle informatie van Meet the Publiq die zij onder zich houdt, retourneren aan Meet the Publiq, tenzij Meet the Publiq aangeeft dat deze informatie vernietigd moet worden, in welk geval de Opdrachtgever deze informatie zal vernietigen en Meet the Publiq daarvan het bewijs zal leveren.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden behoudt Meet the Publiq zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Meet the Publiq verstrekte stukken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot offertes, concepten, rapporten, draaiboeken, adviezen, ontwerpen, drukwerk, schetsen en tekeningen zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt voor eigen gebruik en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Meet the Publiq worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Meet the Publiq behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door Meet the Publiq geproduceerd product, materiaal of intellectueel eigendomsrecht te kopiëren of door (een) derde(n) na te laten maken. Indien Opdrachtgever deze bepaling schendt, moet Opdrachtgever aan Meet the Publiq de werkelijk geleden schade betalen.

Artikel 8. Eigendom

1. Alle door Meet the Publiq geleverde goederen of diensten blijven tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Meet the Publiq uit hoofde van de overeenkomst eigendom van Meet the Publiq. De Opdrachtgever is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de goederen of diensten aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.

Artikel 9. Klachten en gebreken

1. Klachten over de (uitvoering van de) Activiteit(en) dienen door de Opdrachtgever binnen vijf (5) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na voltooiing van de betreffende Activiteit(en) schriftelijk te worden gemeld aan Meet the Publiq.

2. Indien niet binnen de in lid 1 bedoelde termijn melding is gemaakt van een klacht, wordt de Activiteit geacht volledig te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever en volledig te zijn nagekomen. Klachten zijn na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn niet meer mogelijk.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Meet the Publiq de Activiteit(en) alsnog conform afspraak nakomen, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is geworden, in welk geval Meet the Publiq slechts aansprakelijk zal zijn tot de bedragen genoemd in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Meet the Publiq geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Meet the Publiq niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakomen van leveranciers of onderaannemers, verstoring van elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en netwerkdiensten.

2. Meet the Publiq heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Meet the Publiq haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Meet the Publiq opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door Meet the Publiq niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Meet the Publiq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Meet the Publiq is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
2. Meet the Publiq is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Meet the Publiq.
3. Meet the Publiq is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Meet the Publiq voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Meet the Publiq uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Meet the Publiq beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000,=, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Meet the Publiq of haar leidinggevend management.
6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Meet the Publiq heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Meet the Publiq voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Meet the Publiq geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
8. Opdrachtgever vrijwaart Meet the Publiq voor aanspraken van derden (Medewerkers van Meet the Publiq en door Meet the Publiq ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
9. Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van Meet the Publiq dient de Opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die tevens dekking biedt voor de werkzaamheden van Meet the Publiq dan wel de voor het gebruik van de apparatuur van Meet the Publiq.

10. Meet the Publiq gaat bij iedere verhuur er vanuit dat Opdrachtgever / huurder professioneel met de in huur gegeven zaken omgaat en weet hoe deze veilig te gebruiken.

11. Alle zaken die door Meet the Publiq bij de uitvoering van een Activiteit aan Opdrachtgever worden verhuurd of voor Opdrachtgever worden ingezet, worden voor risico van Opdrachtgever verhuurd dan wel ingezet. In geval van schade aan of verlies van deze zaken (of een deel daarvan) zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan.

Artikel 12. Einde van de overeenkomst

1. Meet the Publiq heeft het recht een overeenkomst te ontbinden in de navolgende gevallen:
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Meet the Publiq ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien Meet the Publiq de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden;
d. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert;
e. In geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever, zulks met inbegrip van de door Meet the Publiq geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen.
f. In de bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die Meet the Publiq ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

2. Ingeval van ontbinding door Meet the Publiq zal de door Opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigde prijs volledig opeisbaar zijn.

3. Opdrachtgever heeft slechts voorafgaand aan de aanvang van uitvoering van de werkzaamheden de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen.
a. Indien de Opdrachtgever beëindigt op een moment meer dan dertig (30) dagen vóór aanvang van de uitvoering, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van 25% van de totaal overeengekomen prijs.
b. Indien de Opdrachtgever beëindigt op een moment minder dan dertig (30) dagen, maar meer dan veertien (14) dagen vóór aanvang van de uitvoering, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van 50% van de totaal overeengekomen prijs. Indien de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen vóór aanvang van de uitvoering beëindigt, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van 75% van de totaal overeengekomen prijs.
c. Indien de Opdrachtgever beëindigt op een moment minder dan twee (2) dagen zal Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de volledige overeengekomen prijs.

Artikel 13. Deelnemers en haar verplichtingen

1. Meet the Publiq behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een Activiteit.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomst tussen Meet the Publiq en Opdrachtgevers is Nederland Recht van toepassing.